ReglementenALGEMENE VOORWAARDEN


Onze reglementen zijn bedoeld om duidelijkheid te geven aan cliënten, derden en medewerkers. Wij voldoen graag aan onze verplichting om goed gedocumenteerde reglementen te overleggen, klik daarvoor op onderstaande links om de volgende reglementen in te zien. Wil je meer informatie, stuur ons dan een bericht.

Om goede zorg of hulpverlening mogelijk te maken, hebben wij algemene voorwaarden opgesteld.

Klik hier om onze algemene voorwaarden in te zien.

PRIVACY BELEID

Om goede zorg of hulpverlening mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van die gegevens. Wij beschermen ten alle tijden de privacy van klanten van Dunya Zorg en Welzijn. Wij zullen persoonlijke informatie op wat voor manier dan ook niet verkopen of verspreiden.

Cookies
Zoals andere websites onthoudt uw browser uw inloggegevens, op deze manier kan er makkelijk herhaaldelijk worden ingelogd. Deze informatie zal alleen op de computer van de desbetreffende inlog blijven staan. Als u cookies heeft uitgeschakeld, moet u uw wachtwoord elke keer invoeren om toegang te krijgen tot uw persoonlijke pagina.

Andere partijen
Dunya Zorg en Welzijn verzamelt uw e-mailadres om nieuwsbrieven te versturen. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden om te verkopen of te verspreiden. Voor de nieuwsbrief kunt u uzelf in elke email afmelden voor de nieuwsbrief service.

Veiligheid
Wij maken gebruik van de voorzorgsmaatregelen om persoonlijke informatie alleen vrij te geven aan derden die dit daadwerkelijk nodig hebben en waarvan wij zeker zijn dat deze instanties dit niet zullen verspreiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele inbreuk op de veiligheid van de acties van deze partijen.

Uw toestemming
Door het gebruik van onze website, geeft u Dunya Zorg en Welzijn toestemming om informatie over de bezochte pagina’s te verzamelen. Als u zich registreert bij Dunya Zorg en Welzijn, machtigt u Dunya Zorg en Welzijn om uw informatie te gebruiken als klantgegevens. Hierin kunnen wijzigingen worden aangebracht, wij raden u aan om deze pagina te controleren of het is veranderd.

Voor onze volledige privacy reglement klik hier.

KLACHTENREGLEMENT


De wensen van onze clienten staan centraal voor de medewerkers van Dunya Zorg en Welzijn. Wij proberen ons werk daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening of dat er (on)bedoeld iets is gebeurd waar u mee zit.

Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit bespreken met de medewerker over wiens werk u ontevreden bent. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de leidinggevende van de medewerker. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directie van Dunya Zorg en Welzijn.

T.a.v. Dhr. L. E. Amstelveen
Mathenesserlaan 480
3023 HL Rotterdam

Dunya Zorg en Welzijn is eveneens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:

Klachtencommissie SPOT
Postbus 12
3740 AA Baarn

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u hulp wilt bij het formuleren en indienen van uw klacht, dan kunt u onafhankelijk advies vragen bij:
Gezondheidszorg
Kaaphoorndreef 38
3563 AV Utrecht
Tel: 0900 – 243 70 70

Voor onze volledige klachtenreglement: klik hier

U kunt de klachtenregeling ook opvragen door een e-mail te sturen naar klacht@dunyazorg.nl

U kunt tevens uw klacht online invullen: klik hier

KLOKKENLUIDERSREGELING


Dunya Zorg en Welzijn vindt het belangrijk dat haar werknemers – en anderen, die in een contractuele relatie tot Dunya Zorg en Welzijn staan en voor wier handelen of nalaten Dunya Zorg en Welzijn verantwoordelijk is – op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van vermoedens van onregelmatigheden of misstanden binnen de organisatie Dunya Zorg en Welzijn, zodat die kunnen worden opgelost.

Om zorgvuldig om te (kunnen) gaan met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand, is een Klokkenluiders Regeling van groot belang. In dit Reglement wordt uitgewerkt hoe vermoedens van onregelmatigheden of misstanden dienen te worden gemeld en volgens welke procedure die melding vervolgens wordt behandeld.

Met dit reglement geeft Dunya Zorg en Welzijn uitvoering aan de Wet Huis voor klokkenluiders en artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.

klik hier voor onze klokkenluidersregeling (opent in pdf).