Professionals & verwijzersPROFESSIONALS & VERWIJZERS

Wilt u een patiënt of klant naar ons doorverwijzen, dan kunt u online direct een zorgaanvraag indienen via deze link, of met één van onze vestigingen bellen voor advies of collegiale consultatie.

Bel 010 – 84 45 931 – Rotterdam
Bel 0182 – 58 66 11 – Gouda
Bel 076 – 57 12 430 – Breda

Over ons

Dunya Zorg en Welzijn is een ervaren en cultuurbewuste thuiszorgaanbieder die zich onderscheidt door extra aandacht te besteden aan de match tussen zorgverlener en zorgvrager.  Wij geven de cliënt een thuisgevoel door zorgverleners in te zetten die matchen op taal en culturele achtergrond. Op die manier ontstaat er een betere klantervaring wat ten goede komt aan de zorg- en hulpverlening. Door deze match kunnen wij sneller ‘de vinger op de zere plek leggen’ en hierdoor adequaat en doelmatig  zorg verlenen.

Kwaliteit

Wij zijn goed op de hoogte van wetten en regelgeving omtrent zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ), Jeugdhulp (JH), WMO en PGB. Hierdoor kunnen wij klanten snel de juiste ondersteuning bieden. Dunya Zorg en Welzijn heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en met de gemeenten in de regio’s waar wij werkzaam zijn.

Als ervaren thuiszorginstelling voldoen wij aan alle wettelijke (kwaliteits)eisen (o.a. HKZ, beleidskader wijkverpleging, beleidskader langdurige zorg en beleidskader jeugdhulp).

Onze teams

Elke vestiging heeft diverse VVT wijkteams en Begeleidingsteams. Daarnaast  heeft elke vestiging  een zorgcoördinator, werkbegeleiders en wijkverpleegkundigen in huis.

Onze ketenpartners leren wij graag persoonlijk kennen en laten ons dan ook graag uitnodigen om van gedachten te wisselen over hoe we de wijkzorg beter integraal kunnen inrichten.

Onze diensten

Verwijzers kunnen bij ons terecht voor:

 • Wijkverpleging;
 • Wet Langdurige Zorg;
 • WMO begeleiding volwassenen;
 • Casemanagement dementie;
 • Dagbesteding ouderen( Breda e.o. en Rotterdam per maart 2020);
 • Jeugdhulp
 • Huishoudelijke zorg
 • Woonzorg Gouda, nog nader te bepalen.
 • Multiculturele dementiezorg

Naast reguliere casemanagement dementie biedt Dunya Zorg en Welzijn ook dementiezorg binnen een interculturele setting, waarin wij pioniers zijn. Wij zijn één van de weinige interculturele thuiszorgaanbieders die cultuur sensitieve (cultuurbewuste) casemanagers in dienst hebben. Wij willen ons hard maken om de zorg en hulpverlening toegankelijker te maken voor personen met (beginnende) dementie en hun familieleden. Wij werken met huisartsen en migrantenpoli’s samen in het kader van nazorg en casemanagement. Daarnaast geven wij voorlichting en educatie aan diverse doelgroepen. Op deze manier hopen wij dementie binnen diverse doelgroepen bespreekbaar te maken, zodat de juiste zorg en ondersteuning ingezet kan worden.

Wij werken o.a. met zorgdomein (huisartsen) en POINT (ziekenhuizen).

Bekijkt u  in de menu links welke diensten wij aanbieden of neemt u contact op met de zorgcoördinator van de dichtstbijzijnde vestiging om een aanvraag uitgebreid te bespreken. 

WIJKVERPLEGING

Verpleging

Wanneer jij of je dierbare verpleging thuis nodig heeft, kan onze (wijk)verpleegkundige hiervoor langskomen. Deze verpleegkundige zorg kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor langere tijd bij chronische klachten. Je kunt verpleegkundige zorg bij ons aanvragen voor bijvoorbeeld: het toedienen van injecties, medicatie via infuus, verwisselen van een catheter of wondzorg.

Specialistische zorg
Wanneer er specialistische thuiszorg nodig is van een verpleegkundige kun je medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) aanvragen. MSVT valt echter niet onder reguliere wijkverpleging. Deze specialistische verpleging kan door onze verpleegkundige uitgevoerd worden als vervanging voor een verpleegkundige uit het ziekenhuis (ziekenhuis verplaatste zorg). Het gaat hierbij om zaken als het inbrengen van een infuus, zuurstoftoediening of het toedienen van medicijnen via een infuus. De zorg valt onder het toezicht van de specialist uit het ziekenhuis, in plaats van de eigen huisarts.

Wijkverpleging aanvragen
Onze wijkverpleegkundige  kan bij je thuis langskomen voor een intake om te kijken welke zorg er precies nodig is. De verpleegkundige van Dunyazorg handelt verder zelf de aanvraag en de invulling van de zorg af. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor níet nodig!

Vergoeding
De kosten voor wijkverpleging worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Hier hoef je ook geen eigen risico voor te betalen!

Wanneer je een indicatie hebt voor wijkverpleging kun je kiezen hoe je de zorg wilt ontvangen:

 •  – Zorg in Natura: Je kan zorgaanbieders kiezen waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft.
 •  – Via een persoonsgebonden budget (PGB): Hiermee kun je zelf persoonlijke verzorging en verpleging inkopen.

Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken of een afspraak te maken voor een intake. 

 

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

Wanneer jij of je kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft kun je zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) aanvragen. De WLZ is bedoeld voor zowel jongeren als ouderen met een beperking of psychische stoornis die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Je kunt ook WLZ-zorg aanvragen voor een behandeling met als doel de verbetering van een aandoening, vaardigheden of gedrag. Dit is van toepassing bij een lichamelijke beperking, dementie en/of een ernstige verstandelijke beperking.

Welke soorten langdurige zorg zijn er:

Verblijf in een zorginstelling. Denk aan verblijf in een verpleeghuis, verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten. Bij deze vorm van zorg zijn de basis kosten inbegrepen, denk hierbij aan maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes.

Thuis wonen met zorg vanuit de WLZ. Wanneer jij of je kind intensieve zorg nodig hebt en het veilig is om thuis te blijven wonen omdat er voldoende toezicht is, kun je vanuit de WLZ zorg aan huis ontvangen.

ADL- assistentie. Dit bestaat uit gedurende het gehele etmaal direct oproepbare persoonlijke assistentie IN en OM de ADL-woning wanneer je deze hulp nodig hebt.

Gespecialiseerde behandeling. Een voorwaarde hiervoor is dat de behandelijk gericht is op herstel van een aandoening of het verbeteren van vaardigheden en gedrag. Neem contact met ons op om na te gaan of het onder de WLZ valt.

Wanneer je zorg in een instelling wilt ontvangen, kan het soms voorkomen dat er tijdelijk geen plaats is. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en ontvangt in de tussentijd overbruggingszorg.

WLZ zorg aanvragen

Wanneer je WLZ zorg wilt aanvragen onderzoekt het CIZ of je aan alle voorwaarden voldoet. Het CIZ beoordeelt of de zorg die je nodig hebt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt. Je kunt via de website van het CIZ de WLZ-check invullen om te weten of jouw zorg onder de WLZ valt.

Is het je niet helemaal duidelijk, of heb je andere vragen? Schroom niet contact met ons op te nemen, zodat wij je verder kunnen helpen. 

BEGELEIDING

Dunyazorg biedt begeleiding aan om stap voor stap weer grip op je leven of gezin te krijgen. Wanneer je hulp nodig hebt om thuis te blijven wonen, met andere mensen in contact te blijven of wanneer je mantelzorg geeft is het mogelijk begeleiding in te zetten. Je kan deze hulp krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hierdoor kun je ondanks je uitdagingen zelfstandig blijven wonen en volledig deel blijven nemen aan de maatschappij.

Onze begeleiders bezoeken je thuis en proberen samen je problemen aan te pakken en op te lossen. Begeleiding valt dus onder de WMO en dit valt weer onder de gemeente. Per gemeente kunnen er daarom verschillen zijn in de uitvoering van deze wet. Wanneer begeleiding nodig is vanwege problemen in het gezin, valt dit onder jeugdhulp die je ook via de gemeente (WMO) kunt aanvragen.

Waarvoor begeleiding
Je kunt begeleiding voor verschillende zaken aanvragen. Zie hieronder een aantal voorbeelden:

• psychosociale problemen
• zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten
• hulp bij opvoeden van je kinderen en ondersteuning van je gezien
• het draaiende houden van uw huishouden en een schoon huis
• geldzaken, schulden en administratie
• leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
• het opbouwen van sociale contacten, vriendschappen
• het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
• de aanpak van een verslaving (alcohol, drugs)
• (over)belasting bij mantelzorger.
• reizen binnen je woonplaats/regio

De gemeente kan ook maatwerkvoorzieningen voorzien zoals een scootmobiel.

Begeleiding aanvragen
Wanneer je al contact hebt met een maatschappelijk werker, psycholoog of een andere hulpverlener kun je samen een aanvraag WMO of jeugdhulp indienen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren, wij helpen je graag verder met de aanvraag.

De gemeente biedt aanvullende hulp wanneer jij of je familie bepaalde dingen niet meer kunnen doen. De gemeente kijkt mee en bepaald wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven en sociaal actief te blijven. Denk naast directe zorg ook aan trainingen, hulpmiddelen zoals een scootmobiel en dagbesteding.

Vergoeding
De kosten van de begeleiding worden betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Je betaald hiernaast een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Het CAK berekent welk bedrag je als eigen bijdrage betaalt en je betaald deze bijdrage ook aan het CAK.

JEUGDHULP

Dunyazorg zet zich graag in voor kwetsbare kinderen en jongeren waarbij er moeilijkheden of problemen in het gezin voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan ruzie tussen ouders en kinderen, jongeren die spijbelen of wanneer een kind last heeft van sombere gevoelens.

Waarom jeugdzorg
Wij vinden dat kinderen veilig, gezond en beschermd moeten opgroeien, zodat zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer het thuis niet helemaal lekker loopt, kun je contact opnemen met Dunyazorg zodat we in een vroeg stadium kunnen meedenken aan oplossingen en het niet onnodig escaleert.

Ons doel is op een praktische en adequate manier in te spelen op de behoeftes, waarbij je als ouders zelf de regie behoudt. Onze medewerkers zijn getraind in het omgaan met jongeren, waardoor ze goed contact kunnen leggen en zich in kunnen leven in de belevingswereld van je kind. We denken graag mee in oplossingen en bepalen in overleg met de ouders wat de beste handelswijze en methodes zijn.

Vormen van Jeugdzorg
Jeugdzorg kan om verschillende redenen ingezet worden, denk aan spanningen in het gezin of aan kinderen met een beperking zoals autisme, een chronische ziekte of een verstandelijke beperking. Het kan dan fijn zijn om extra steun te krijgen in de vorm van jeugdhulp die meehelpt met de opvoeding en begeleiding van je kind(eren). De zorg kan flexibel verleend worden, op school, bij de sportclub, thuis of bij de kinderopvang. Aan de hand van de situatie wordt gekeken of er behoefte is aan 24-uurs zorg, ambulante (deeltijd) zorg en ook of er individuele of gezinshulp gewenst is.

Jeugdhulp aanvragen?
Jeugdhulp wordt toegekend via de gemeente, waarbij Dunyazorg graag meehelpt met het indienen van de aanvraag. Neem contact met ons op als je met vragen zit over je kind, of wanneer je merkt dat het thuis niet meer zo lekker loopt. We kijken graag samen naar wat voor ondersteuning mogelijk is.

DAGBESTEDING DARNA

Meld je aan voor Dagbesteding bij onze zusterorganisatie Darna.

Voor wie
Dagbesteding Darna is bedoeld voor ouderen die graag een nuttige invulling aan hun dag willen geven en in contact willen komen met anderen die dezelfde taal en leefgewoonten hebben. Dagbesteding wordt ook ingezet als een vorm van ontlasting van mantelzorgers.

Wat doe je tijdens dagbesteding
Tijdens de dagbesteding worden er activiteiten gedaan zoals samen koken, sporten of handarbeid zoals breien en verfen. Maar je kan ook begeleiding krijgen op het gebied van boodschappen doen, goed met geld omgaan of hoe je met het openbaar vervoer moet reizen. Natuurlijk mag je ook gewoon komen om samen met een groep gelijkgestemden een kop koffie te drinken en wat te kletsen.

Vaak is er ook een mogelijkheid om thuis opgehaald en weer afgezet te worden. Neem contact op met ons als daar behoefte voor is.

Hoe vraag je dagbesteding aan
Dagbesteding vraag je aan via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Vraag meer informatie bij je gemeente, of neem contact op met Dunyazorg dan helpen wij je graag verder.

CASEMANAGEMENT DEMENTIE

Dunyazorg en welzijn biedt ondersteuning en hulp in geval van dementie of de ziekte van Alzheimer. We weten dat er bij dementie veel zorgen ontstaan en dat mantelzorgers overbelast kunnen raken. We zetten ons daarom graag in om die draaglast zoveel mogelijk te verminderen.

Multiculturele dementiezorg
Naast reguliere dementiezorg biedt Dunyazorg ook dementiezorg binnen een interculturele setting, waarin wij pioniers zijn. Dit betekent dat wij zorg bij dementie ook toegankelijk maken voor ouderen met een migratie achtergrond. Wij nemen hierin ook het ondersteunen van mantelzorgers met een migratieachtergrond mee, door ondersteuning in eigen taal te bieden binnen de belevingswereld van de client.

Wat doet onze casemanager
Onze casemanagers geven advies, informatie en ondersteuning met betrekking tot de zorg en regelgeving. We stellen vast welke zorg er nodig is voor de dementerende client, maar ook voor de mantelzorger. Samen met de huisarts stellen we een zorgplan op waar de wensen voor zorg en begeleiding in beschreven staan. Ons doel is ervoor zorgen dat er in alle behoeften voorzien wordt.

Hoe kom je aan een casemanager
Neem contact met ons op om jouw situatie of die van een familielid of client met ons te bespreken. Ook wanneer er twijfels zijn of er uberhaupt sprake is van dementie. Wij hebben de juiste contacten en kunnen doorverwijzen naar de juiste onderzoeksinstellingen (meertalig). Onze casemanagers kunnen ook ondersteuning bieden bij het achterhalen van de zorgmogelijkheden, regels en wetten die gelden.

Wij hopen de stap naar zorg voor dementerenden te verkleinen, ook voor ouderen met een migratie achtergrond. Het behoort tot onze missie om het taboe rondom dementie binnen verschillende bevolkingsgroepen te doorbreken. Wanneer er meer bekendheid ontstaat over de mogelijkheden voor hulp, kan dit bij mantelzorgers ook de draaglast verlichten en hen uit isolement halen.

Kosten

De wijkverpleging van Dunyazorg kan een casemanager aanstellen en de zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor wijkverpleging. Hier hoef je geen eigen risico over te betalen.

HULP BIJ INDICATIESTELLING

Wil je weten of je recht hebt op zorg? Of heb je hulp nodig bij het achterhalen van je zorgvraag? Dan kan een cliëntondersteuner uitweg bieden.

Wat doet een cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner denkt mee bij het achterhalen van je zorgvraag en biedt ondersteuning tijdens het gehele onderzoeksproces. Je stelt samen de hulpvraag op.

Een cliëntondersteuner weet welke zorg er in jouw locatie mogelijk is en kan je helpen met het maken van afspraken of het meegaan naar een afspraak. Ook worden familie, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken om de aanvrager zo goed mogelijk te ondersteunen. Je ontdekt welke vormen van zorg mogelijk zijn en wat het beste bij jouw past. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en wordt niet betaald door instanties die jouw zorg willen verlenen. Neem bijvoorbeeld contact op met stichting MEE om cliëntondersteuning aan te vragen.

Stappen voor zorgaanvragen:

1. Bepaal je hulpvraag eventueel met hulp van een cliëntondersteuner.

2. Indicatie of doorverwijzing aanvragen bij een deskundige van het CIZ. De uitslag van dat onderzoek heet indicatie of beschikking.

3. Kies leveringsvorm; op welke manier je de zorg wilt ontvangen. Dat kan in de vorm van Zorg in Natura, waarbij een zorgaanbieder de zorg direct aan je levert. Of via een Persoonsgebonden Budget (PGB) waarbij je zelf het geldbedrag krijgt om zorg in te kopen.

4. Kies zorgaanbieder. Bij een PGB kies je zelf je zorgaanbieder, bij Zorg in Natura kies je uit de zorgaanbieders waar het zorgkantoor of de zorgverzekering een contract mee heeft, zoals Dunyazorg.

5. Maak afspraken met je zorgaanbieder en geef je wensen aan die in het zorgplan worden vastgelegd.

6. Evalueren. Bespreek regelmatig met je zorgaanbieder of de zorg die je krijgt nog wel aansluit op jouw behoeften, bespreek anders hoe je de zorg gaat aanpassen aan je nieuwe behoeften.

7. Betalen. De overheid betaald het grootste gedeelte van de kosten, maar voor sommige vormen van zorg geldt wel een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is. Deze dien je te betalen aan het CAK of aan de zorgverzekeraar.

Bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen, zodat we samen kunnen kijken naar jouw specifieke sitiuatie en kunnen achterhalen of je recht hebt op zorg.

INLOOP SPREEKUUR

Dunyazorg heeft elke week een gratis verpleegkundig spreekuur waarin we allerlei vragen met betrekking tot zorg voor je beantwoorden. Tijdens de spreekuren bieden wij ook praktische ondersteuning bij situaties waar je extra hulp bij nodig hebt. Denk hierbij aan het doorverwijzen naar de juiste (overheids)instanties, een afspraak maken of het vertalen van een brief. Je kan natuurlijk ook terecht met vragen over de zorg die je al ontvangt of graag wil ontvangen.

Tijdens de spreekuren kun je zonder afspraak bij ons binnenlopen.
De ondersteuning die wij bieden is voor iedereen toegankelijk en is geheel kosteloos.

Spreekuren:

Rotterdam

Mathenesserlaan 480
3023 HL Rotterdam
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Hillevliet 141b
3074 KP Rotterdam
Maandag tot en met vrijdag: van 9.30 tot en met 12.00 uur

Gouda
Bernadottelaan 77a
2806 JM Gouda
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

Breda
Gerrit Rietveldplein 24
4827GK, Breda
Woensdag van 10:00 tot 12.00 uur

Zit je met vragen maar ben je niet in staat om langs ons spreekuur te komen, neem dan contact met ons op zodat een van onze wijkverpleegkundigen thuis bij je langs kan komen.

HUISHOUDELIJKE HULP

Soms lukt het niet meer om de dagelijkse huishoudelijke taken uit te voeren zoals stofzuigen, dweilen of de ramen zemen. Dit kan gebeuren als je last of pijn hebt vanwege een chronische aandoening, ziekte of aangeboren handicap. In dit soort gevallen is het mogelijk huishoudelijke hulp aan te vragen. Dit vraag je aan via de gemeente van de stad waarin je woont, omdat het valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Hoe vraag je huishoudelijke zorg aan 

Dunya Zorg en Welzijn kan je wegwijs maken bij het aanvragen van huishoudelijke hulp bij de gemeente. Wanneer er dan een indicatie gegeven wordt voor huishoudelijke hulp, kunnen wij ons personeel inzetten om de huishoudelijke hulp uit te voeren. Onze medewerkers zijn ervaren en helpen graag mee het doen van boodschappen, bereiden van maaltijden, het doen van de was of het poetsen van het huis.

Kosten

De kosten voor huishoudelijk hulp worden vergoed door de gemeente vanuit de WMO als er een indicatie is afgegeven. Er is wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Hier kun je meer over lezen op de website van het CAK.

Ken jij iemand die wel hulp kan gebruiken in het huishouden, omdat ze door pijnklachten of andere beperkingen er niet meer aan toekomen? Neem dan contact met ons op zodat wij samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.